RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Us informem que la FUNDACIÓN EL OLMO, amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament, 7, baixos, d’Aras de los Olmos (46179) València, és l’entitat responsable del tractament de les dades personals que s’administren en les adreces web vinculades al projecte RuralLife i al domini https://ruraltec.es.

Les dades de caràcter personal que faciliteu mitjançant aquest lloc web i els formularis que inclou, o que pugueu facilitar en el futur, seran arreplegades i tractades de manera automatitzada per la FUNDACIÓN EL OLMO.

Si teniu qualsevol dubte o reclamació podeu adreçar-vos a la FUNDACIÓN EL OLMO, mitjançant l’adreça postal indicada abans, o per correu electrònic a: info@fundacionelolmo.org.

QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS QUE TRACTEM, COM HEM OBTINGUT LES VOSTRES DADES PERSONALS I PER QUÈ LES TRACTEM.

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu de les relacions entre la FUNDACIÓN EL OLMO i l’entitat per a la qual treballeu i/o oferiu els vostres serveis…

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu de les relacions entre la FUNDACIÓN EL OLMO i l’entitat per a la qual treballeu i/o oferiu els vostres serveis…

Les dades personals que són objecte de tractament consisteixen en aquelles dades de contacte corporatiu facilitades a la FUNDACIÓN EL OLMO a fi de gestionar les relacions comercials o contractuals que l’empresa, l’entitat o l’organització per a la qual treballeu o col·laboreu manté en l’actualitat amb la FUNDACIÓN EL OLMO.

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu d’haver fet una donació a favor de la FUNDACIÓN EL OLMO…

 • Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, adreça de contacte, NIF/CIF, correu electrònic.
 • • Dades economicofinanceres: dades bancàries.

Hem obtingut aquestes dades mitjançant les relacions prèvies que heu mantingut, o que manteniu actualment, amb la FUNDACIÓN EL OLMO mitjançant la donació o les donacions que heu fet a favor de la nostra entitat. Així mateix, la FUNDACIÓN EL OLMO tractarà les vostres dades personals també amb l’objectiu d’enviar-vos informació sobre les activitats que la FUNDACIÓN EL OLMO du a terme i per les quals heu mostrat interés en fer les donacions.

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu d’una consulta…

Si ens heu fet una consulta a través del formulari de la secció de contacte, les dades personals que són objecte de tractament són: nom, cognoms, telèfon, adreça electrònica, assumpte i missatge, i són necessàries perquè la FUNDACIÓN EL OLMO puga atendre la vostra consulta. Només s’atendran consultes que estiguen relacionades directament amb el contingut de la web o de les activitats que du a terme la FUNDACIÓN EL OLMO. No s’atendran consultes que puguen contindre expressions pejoratives o malsonants o que facen referència a continguts d’altres webs.

Si us heu subscrit al nostre butlletí de notícies…

Les dades personals que són objecte de tractament consisteixen en aquelles dades de contacte (nom, cognoms, adreça electrònica i telèfon) i preferències de continguts facilitats a la FUNDACIÓN EL OLMO a fi de gestionar l’enviament del butlletí.

Si ens heu sol·licitat rebre informació sobre les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i serveis o heu sol·licitat inscriure-us i/o participar en les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i serveis…

La FUNDACIÓN EL OLMO tracta les dades que ens heu facilitat mitjançant l’ompliment dels formularis posats a disposició en la nostra pàgina web per a rebre informació sobre les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i serveis o per a inscriure-us i/o participar en les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i serveis, en cas que ho autoritzeu, i consisteixen en les dades personals següents:

 • • Dades identificatives i de contacte:
  nom i cognoms, any de naixement, adreça, telèfon de contacte, DNI/NIF, correu electrònic, imatge.
 • Dades economicofinanceres: dades bancàries.

Igualment, us informem que les imatges i/o els vídeos enviats durant el procés d’inscripció i/o de participació en qualsevol convocatòria de premis i beques, activitats i serveis duta a terme per la FUNDACIÓN EL OLMO podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats i posats a disposició al o del públic i transformats en qualsevol idioma per la FUNDACIÓN EL OLMO amb finalitats de difusió publicitària, informativa o corporativa per qualsevol mitjà audiovisual i/o escrit (TV, premsa, Internet, xarxes socials, etc.) i en qualsevol suport publicitari i mediàtic (fulletons, pancartes, plafons, pàgines web, memòria d’activitats, publicacions, reportatges, etc.), en l’àmbit universal, amb facultat de cessió a tercers i amb caràcter indefinit, i tot això sense caràcter limitador de cap tipus i sense cap tipus de compensació, més enllà del reconeixement estipulat en les bases corresponents reguladores de la convocatòria de premis i beques, activitat o servei concrets.

Per aquest motiu, donem per fet que qualsevol imatge i/o vídeo que ens feu arribar en el transcurs de qualsevol inscripció i/o participació té els consentiments explícits corresponents de les cessions d’imatge dels participants i/o de les persones que apareixen en les imatges i/o els vídeos i que, per tant, consentiu que siguen objecte de tractament per part de la FUNDACIÓN EL OLMO amb les finalitats esmentades.

En definitiva, les persones que facen la inscripció i/o participen en les nostres activitats han d’obtindre el consentiment per escrit de totes les persones de 18 anys o més que puguen identificar-se en les imatges i/o els vídeos i, en cas que hi apareguen menors d’edat, s’han d’assegurar d’obtindre el consentiment per escrit dels pares o tutors, ja que és responsabilitat dels inscrits i/o participants garantir que disposen dels consentiments i permisos necessaris perquè aquestes imatges i/o vídeos puguen ser utilitzats per la FUNDACIÓN EL OLMO.

La FUNDACIÓN EL OLMO declina qualsevol responsabilitat respecte a drets d’imatge de les imatges i/o dels vídeos lliurats, ja que la responsabilitat recau en els autors i/o participants.

Així mateix, la FUNDACIÓN EL OLMO tractarà les vostres dades personals amb l’objectiu d’enviar-vos informació o remetre-us el nostre butlletí informatiu sobre les activitats i els serveis que la FUNDACIÓN EL OLMO du a terme i en els quals heu participat o bé hi heu mostrat interés si, en el moment de formalitzar la participació, heu activat la casella per a rebre aquest butlletí de notícies.

Si ens heu sol·licitat la subscripció al nostre grup de Whatsapp o Telegram…

La FUNDACIÓN EL OLMO tractarà les vostres dades identificatives (nom i cognoms) i de contacte (telèfon) per a enviar-vos, a través de la plataforma Whatsapp i/o Telegram, informació i comunicacions sobre les activitats que la FUNDACIÓN EL OLMO du a terme i en les quals heu participat o hi heu mostrat interés, d’acord amb la vostra sol·licitud.

Si ens heu sol·licitat participar en les jornades, els seminaris i els esdeveniments que la FUNDACIÓN EL OLMO organitza…

La FUNDACIÓN EL OLMO tractarà totes les dades que ens heu facilitat mitjançant l’ompliment dels formularis posats a disposició en la nostra pàgina web a fi de sol·licitar la vostra inscripció per a participar en les jornades, els seminaris i els esdeveniments que organitza la FUNDACIÓN EL OLMO, i aquestes dades personals consisteixen en:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, any de naixement, DNI, adreça, telèfon de contacte, correu electrònic i imatge.

Igualment, us informem que durant les jornades, els seminaris i els esdeveniments es poden prendre imatges i/o fer vídeos que podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats i posats a disposició al o del públic i transformats en qualsevol idioma per la FUNDACIÓN EL OLMO amb finalitats de difusió publicitària, informativa o corporativa per qualsevol mitjà audiovisual i/o escrit (TV, premsa, Internet, xarxes socials, etc.) i en qualsevol suport publicitari i mediàtic (fulletons, pancartes, plafons, pàgines web, memòria d’activitats, publicacions, reportatges, etc.), en l’àmbit universal, amb facultat de cessió a tercers i amb caràcter indefinit, i tot això sense caràcter limitador de cap tipus i sense cap tipus de compensació.

Per aquest motiu, i en aquests casos, us demanarem l’acceptació expressa de la cessió d’imatge perquè atorgueu el vostre consentiment al tractament per part de la FUNDACIÓN EL OLMO per a aquesta finalitat.

Així mateix, tractarem les vostres dades personals també per a enviar-vos informació sobre les activitats que la FUNDACIÓN EL OLMO du a terme i en les quals heu participat o bé heu mostrat interés a participar-hi d’acord amb la vostra sol·licitud, si en el moment de formalitzar la participació heu activat la casella corresponent.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES VOSTRES DADES PERSONALS

Si heu facilitat les vostres dades amb motiu de les relacions entre la FUNDACIÓN EL OLMO i l’entitat per a la qual treballeu i/o oferiu els vostres serveis…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat d’acord amb els motius següents:

 • El tractament de les vostres dades és necessari per al manteniment i el compliment de la relació contractual entre la FUNDACIÓN EL OLMO i l’entitat o l’empresa per a la qual treballeu o que representeu.
 • La necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte del qual vosaltres sou part o l’entitat que representeu és part.
 • El tractament de les vostres dades respon a l’interés legítim de la FUNDACIÓN EL OLMO, reconegut expressament per la normativa de privacitat, respecte a l’exercici de les relacions comercials amb l’empresa, l’entitat o l’organització per a la qual treballeu o col·laboreu.

Si heu facilitat les vostres dades amb motiu d’haver fet una donació a favor de la FUNDACIÓN EL OLMO…

La FUNDACIÓN EL OLMO pot tractar les vostres dades de caràcter personal perquè el tractament està vinculat amb el manteniment i la gestió de la vostra relació amb la FUNDACIÓN EL OLMO, de la qual es deriven obligacions que hem de complir.

Així mateix, la FUNDACIÓN EL OLMO pot tractar les vostres dades per a enviar-vos comunicacions sobre les nostres activitats perquè heu manifestat el vostre consentiment activant la casella de rebre el butlletí de notícies.

La FUNDACIÓN EL OLMO us informa que teniu dret a oposar-vos en qualsevol moment al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats descrites i d’acord amb el que es disposa en l’apartat: QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu d’una consulta…

La FUNDACIÓN EL OLMO pot tractar les vostres dades de caràcter personal perquè el tractament és necessari per a poder donar una resposta a la vostra consulta.

La FUNDACIÓN EL OLMO us informa que teniu dret a oposar-vos en qualsevol moment al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats descrites i d’acord amb el que es disposa en l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

Si us heu subscrit al nostre butlletí de notícies…

La FUNDACIÓN EL OLMO pot tractar les vostres dades de caràcter personal perquè el tractament està vinculat amb el manteniment i la gestió de l’enviament del butlletí de notícies.

La FUNDACIÓN EL OLMO us informa que teniu dret a oposar-vos en qualsevol moment al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats descrites i d’acord amb el que es disposa en l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

Si heu sol·licitat rebre informació sobre les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i serveis o heu sol·licitat inscriure-us i/o participar en les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i serveis…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat pel compliment de la relació contractual entre vosaltres i la FUNDACIÓN EL OLMO en sol·licitar de manera expressa la prestació d’un servei de la societat de la informació mitjançant la vostra subscripció a les nostres comunicacions o amb la vostra inscripció i/o participació en les nostres activitats.

Així mateix, la FUNDACIÓN EL OLMO tracta les vostres dades personals per a enviar-vos informació i comunicacions sobre activitats de naturalesa similar a la d’activitats per les quals heu mostrat interés si, quan us heu inscrit a l’activitat en particular, heu activat la casella per a rebre el butlletí de notícies de la FUNDACIÓN EL OLMO.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions en aquest o en qualsevol altre moment, d’acord amb el que es disposa en l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

Si heu sol·licitat la subscripció al nostre grup de Whatsapp o Telegram…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat pel compliment de la relació contractual entre vosaltres i la FUNDACIÓN EL OLMO en sol·licitar de manera expressa la prestació d’un servei de la societat de la informació mitjançant la subscripció a les nostres comunicacions.

Així mateix, la FUNDACIÓN EL OLMO tracta les vostres dades personals per a enviar-vos informació i comunicacions sobre activitats de naturalesa similar a la d’activitats per les quals heu mostrat interés perquè està autoritzada expressament per a fer-ho, d’acord amb la normativa vigent.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions en aquest o en qualsevol altre moment, d’acord amb el que es disposa en l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

Si heu sol·licitat participar en les jornades, els seminaris i els esdeveniments que la FUNDACIÓN EL OLMO organitza…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat per la necessitat d’atendre la vostra sol·licitud per a participar a les jornades, els seminaris i/o els esdeveniments que la FUNDACIÓN EL OLMO organitza. Aquesta sol·licitud comporta que la FUNDACIÓN EL OLMO té l’obligació contractual de facilitar-vos la prestació d’un servei de la societat de la informació amb la vostra subscripció a les nostres activitats.

Així mateix, la FUNDACIÓN EL OLMO tracta les vostres dades personals per a enviar-vos informació i comunicacions sobre activitats de naturalesa similar a la d’activitats per les quals heu mostrat interés perquè està autoritzada expressament per a fer-ho, d’acord amb la normativa vigent.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions en aquest o en qualsevol altre moment, d’acord amb el que es disposa en l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

CESSIONS A TERCERS, TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS I DECISIONS AUTOMATITZADES

La FUNDACIÓN EL OLMO podrà facilitar les vostres dades personals a les administracions públiques per al compliment estricte de les obligacions legals a les quals la FUNDACIÓN EL OLMO està subjecta amb motiu de la seua activitat. Així mateix, la FUNDACIÓN EL OLMO informa que les vostres dades personals es poden cedir a proveïdors de serveis que la FUNDACIÓN EL OLMO tinga contractats per a poder desenvolupar les seues activitats.

Igualment, la FUNDACIÓN EL OLMO facilitarà també les vostres dades a les forces i cossos de seguretat quan li demanen facilitar aquesta informació en compliment d’una obligació legal.

La FUNDACIÓN EL OLMO té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea (“tercers països”). Aquests proveïdors han sigut contractats per la FUNDACIÓN EL OLMO per a obtindre serveis que són necessaris per al desenvolupament de les seues activitats. Per a dur a terme aquestes transferències internacionals, la FUNDACIÓN EL OLMO ha subscrit els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa, i ha aplicat les garanties i salvaguardes necessàries per a preservar la vostra privacitat.

La FUNDACIÓN EL OLMO no cedirà ni transferirà de cap manera les vostres dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en aquest apartat sense el vostre consentiment previ.

La FUNDACIÓN EL OLMO no adopta decisions que puguen afectar-vos basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats del tractament descrites abans es fan amb intervenció humana.

Per a més informació sobre les garanties de la vostra privacitat, podeu adreçar-vos a la FUNDACIÓN EL OLMO mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.

DURANT QUANT DE TEMPS GUARDAREM LES VOSTRES DADES PERSONALS

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantinga la relació entre la FUNDACIÓN EL OLMO i l’empresa per a la qual treballeu o que representeu; mentre estiga vigent el vostre interés a rebre el butlletí de notícies; durant tot el procés d’atenció de la consulta; i mentre participeu en les activitats de qualsevol naturalesa organitzades per la FUNDACIÓN EL OLMO. Una vegada finalitzada alguna d’aquestes relacions per qualsevol causa, les dades personals seran tractades durant els terminis de prescripció legals que siguen aplicables.

Una vegada finalitzat el vostre vincle amb la FUNDACIÓN EL OLMO, les vostres dades es tractaran a fi d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de la FUNDACIÓN EL OLMO.

Una vegada finalitzats aquests terminis de prescripció, les vostres dades seran eliminades o bé anonimitzades.

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició en el tractament adreçant-vos a la FUNDACIÓN EL OLMO mitjançant les adreces postal i electrònica indicades:

 • Per correu postal: FUNDACIÓN EL OLMO, Plaça de l’Ajuntament, 7 baixos. Aras de los Olmos (46179). València.
 • Per correu electrònic a: info@fundacionelolmo.org
 • Haureu d’indicar en l’escrit el dret que voleu exercir i aportar document acreditatiu de la identitat.

La FUNDACIÓN EL OLMO, a través de la persona delegada de Protecció de Dades, gestiona els protocols d’actuació d’acord amb el RGPD (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE-A-2018-16673); a través dels models d’actuació següents, als quals podeu accedir en l’exercici dels vostres drets adreçant-vos per escrit al compte de correu electrònic de referència.

 • Tractament de dades de subscriptors, associats i clients de serveis de la fundació.
 • Tractament de dades d’empleats de la fundació.
 • Tractament de dades de proveïdors de serveis.

RECLAMACIONS

Si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa, podeu presentar una reclamació a la FUNDACIÓN EL OLMO o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6, CP 28001, Madrid (Espanya).