1. Dades identificatives

En compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, proporcionem les dades necessàries del titular de la pàgina web www.fundacionelolmo.org (d’ara endavant, la “Pàgina Web”), prestador del servei:

 • Nom o denominació social: FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA EL OLMO
 • Número d’identitat o identificació fiscal: G-98.194.723
 • Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 7 baixos – 46179 ARAS DE LOS OLMOS (València)
 • Adreça de correu electrònic: info@fundacionelolmo.org

2. Condicions generals d’ús

Aquestes condicions generals d’ús i navegació (d’ara endavant, les “Condicions”) tenen l’objectiu de regular la relació entre el titular de la pàgina web, com a prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen al i del servei oferit (d’ara endavant, referit de manera individual com l’“Usuari” o de manera col·lectiva com els “Usuaris”).

La Pàgina Web proporciona als Usuaris informació sobre les activitats i els projectes de la Fundación el Olmo, així com contingut rellevant per a la transició del medi rural cap a models sostenibles (d’ara endavant, el “Contingut”), tot això d’acord amb aquestes Condicions.

Si l’usuari continua navegant i utilitzant els serveis que oferim a través de la nostra Pàgina Web, aquest accepta, sense reserves de cap tipus, aquestes Condicions d’ús.

El titular de la Pàgina Web es reserva el dret de modificar aquestes Condicions en qualsevol moment i a la seua discreció, per la qual cosa aconsellem a l’Usuari que les revise amb freqüència.

3. Propietat intel·lectual i industrial

3.1. 3.1. Protecció legal dels continguts

El titular de la Pàgina Web ho és també dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la Pàgina Web, inclosos tots els Continguts i elements d’aquesta (per exemple, textos, imatges, àudio i vídeos) disponibles des de la Pàgina Web, així com dels que haja allotjat en llocs de tercers siga perquè són de la seua propietat o siga perquè ha obtingut els drets oportuns per a utilitzar-los. Igualment, el titular ha obtingut les autoritzacions oportunes relatives a drets d’imatge dels qui apareixen en la seua Pàgina Web.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, la còpia o la distribució del Contingut sense autorització expressa per part del titular. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari comporta una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del titular de la Pàgina Web. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol manera tots o part dels Continguts i elements de la Pàgina Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit del titular d’aquesta.

Per tant, d’acord amb el paràgraf anterior, l’Usuari podrà, a més de visualitzar els Continguts i elements de la Pàgina Web, fer-ne impressions, còpies o descàrregues sempre que aquestes accions estiguen dirigides exclusivament a l’ús personal i privat.

També queda prohibida la utilització de les dades de contacte del titular (adreça postal, adreça de correu electrònic) per a l’enviament de qualsevol tipus de comunicació comercial, llevat que prèviament es compte amb les autoritzacions necessàries segons el que disposa la normativa aplicable.

3.2. 3.2. Marques i logotips associats

Les marques incorporades en la Pàgina Web pertanyen al titular o a tercers, l’autorització dels quals s’ha obtingut per a utilitzar-les en la Pàgina Web.

Els qui naveguen per la Pàgina Web tenen prohibit utilitzar aquestes marques, logotips i signes distintius sense l’autorització del titular o la llicència d’ús pertinent.

4. Responsabilitats

4.1. 4.1. Suspensió de la Pàgina Web

El funcionament de la Pàgina Web es recolza en servidors d’empreses prestadores de serveis, connectats mitjançant infraestructures de comunicacions de caràcter públic i privat.

El titular de la Pàgina Web farà tot el possible per a garantir que funcione correctament. No obstant això, no pot assegurar l’absència d’interrupcions per raons de tipus tècnic amb la finalitat de fer tasques de reparació i/o manteniment o per falta de cobertura o fallades en els equips i/o en les xarxes necessàries per a la transmissió de dades, que són alienes al seu control.

Així, l’accés a la Pàgina Web pot ser suspés per causes de força major (causes imprevisibles o que, previstes o previsibles, són inevitables) com les que s’enumeren a continuació a títol enunciatiu, però no limitador:

 1. 1. Fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica,
 2. 2. Atacs amb virus als servidors que suporten la Pàgina Web,
 3. 3. Errors dels usuaris en l’accés a la Pàgina Web,
 4. 4. Incendis, inundacions, terratrémols o altres fets de la naturalesa,
 5. 5. Vagues o conflictes laborals,
 6. 6. Conflictes bèl·lics o altres situacions de força major.

El titular de la Pàgina Web queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat si s’arriba a materialitzar qualsevol de les circumstàncies indicades en aquesta estipulació.

4.2. 4.2. Responsabilitat de l’usuari

L’Usuari utilitzarà la Pàgina Web pel seu propi compte i risc. Mitjançant l’accés a aquesta, s’obliga a utilitzar-la d’acord amb el que es disposa en la legislació i en els codis ètics que resulten aplicables, així com en les condicions que contenen aquestes Condicions d’ús.

L’incompliment de qualsevol de les normes incloses en aquestes Condicions o de la legislació en la qual s’emparen aquestes donarà lloc a la responsabilitat de l’Usuari davant del titular de la Pàgina Web i/o davant de tercers, per qualsevol dany o perjudici que es puga causar a conseqüència d’aquest incompliment, amb independència de si això comporta la materialització d’un il·lícit, una sanció administrativa, una falta o un delicte, i donarà dret al titular de la Pàgina Web a, si s’escau, exigir la seua responsabilitat en l’àmbit civil, administratiu, laboral o penal que puga correspondre.

4.3. 4.3. Responsabilitat del titular

El titular de la Pàgina Web no es fa responsable de cap dany causat a l’Usuari o a tercers a conseqüència d’un incompliment imputable a l’Usuari ni tampoc de l’alteració en els equips de l’Usuari.

Així mateix, tampoc no assumeix cap responsabilitat per intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de virus informàtics o qualsevol altre, siga quina siga la procedència, l’ús indegut de la Pàgina Web per part de l’Usuari ni errors de seguretat motivats pel funcionament incorrecte dels equips terminals utilitzats per l’Usuari.

5. Obligacions de l’usuari

L’Usuari no pot modificar, alterar o suprimir en cap moment qualsevol dada, informació, contingut o element que es trobe inclòs en la Pàgina Web.

L’Usuari haurà d’utilitzar els serveis que posem a la seua disposició de manera diligent, correcta i lícita. Per tant, no pot difondre de cap manera continguts o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, xenòfob o que en general faça apologia d’actes delictius, violents o denigrants per a les persones i els drets fonamentals.

L’Usuari no pot incloure software, virus, malwares o qualsevol altre agent nociu per als sistemes informàtics que puguen danyar o alterar els dispositius o terminals de la companyia o de la resta d’Usuaris.

L’Usuari serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que es puguen ocasionar per incomplir les condicions i obligacions exposades en aquestes Condicions.

L’Usuari té prohibit transmetre, incloure o difondre publicitat de si mateix o de tercers a través de qualsevol mitjà disponible en la nostra Pàgina Web, si no ha obtingut l’autorització expressa del titular.

6. Hiperenllaços

Les mencions que es puguen fer en la Pàgina Web a altres llocs web de tercers tindran mer caràcter informatiu. El titular de la Pàgina Web no desenvolupa ni administra aquestes pàgines ni és titular d’aquestes adreces d’Internet, llevat que això s’indique expressament. Per això, no serà responsable dels continguts que incorporen, ni dels danys o perjudicis derivats d’accedir-hi ni dels generats pels serveis que subministren.

El titular de la Pàgina Web autoritza l’establiment d’enllaços i hiperenllaços des d’altres pàgines web. No obstant això, tot el qui es propose establir un enllaç entre el seu lloc web i la Pàgina Web ho farà respectant les condicions següents:

 1. 1. La pàgina web en la qual s’establisca l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums, a l’ordre públic o a qualssevol drets de tercers.
 2. 2. No es declararà ni es donarà a entendre que el titular de la Pàgina Web ha autoritzat expressament l’enllaç o que ha supervisat prèviament, assumit o recomanat de qualsevol manera els serveis oferits o posats a disposició en el lloc web que estableix l’enllaç amb la Pàgina Web. Per això, es recomana a qui navegue en la Pàgina Web que extreme la prudència en la valoració i la utilització de la informació, dels continguts i dels serveis que hi ha en els llocs enllaçats.
 3. 3. L’establiment de l’enllaç no comporta, en cap cas, l’existència de relacions entre el titular de la Pàgina Web i el titular del lloc web en el qual s’incorpore aquest enllaç.

7. Protecció de dades de caràcter personal

El titular de la Pàgina Web es compromet a tractar les dades personals de l’Usuari de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament general de protecció de dades 679/2016, de 27 de abril de 2016, i en tota aquella legislació que es trobe vigent en relació amb aquesta matèria.

La informació completa sobre aquesta matèria es troba en la nostra Política de privacitat.

8. Legislació aplicable

Aquelles relacions establides entre l’Usuari i el titular de la Pàgina Web es regiran pel que es disposa en la legislació vigent en relació amb la normativa aplicable i la jurisdicció competent, de manera que són aplicables les normes de l’ordenament jurídic espanyol.

Per als casos en què siga possible el sotmetiment voluntari a un fur determinat, el titular de la Pàgina Web i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmetran als jutjats i tribunals de València, Espanya.